Integritetspolicy

Integritetspolicy Securmark

1. Inledning - Översikt

Securmark respekterar och upprätthåller personskydd för alla våra kunder och övriga som kommer i kontakt med oss genom anmälning av ägarbyte eller stöld. I detta dokument får du veta när, hur och varför vi behandlar personuppgifter om dig. Vidare utgör detta dokument bindande riktlinjer för alla som behandlar personuppgifter för Securmarks räkning, på så vis att all behandling av personuppgifter om samtliga våra kunder måste ske i överensstämmelse med dessa riktlinjer.

2. Vilka är vi? Kontaktuppgifter

“Personuppgiftsansvarig” för vår behandling av personuppgifter är:

Securmark AB:

Storgatan 69, 523 31 Ulricehamn, organisationsnummer 556613-3855.

Om du har frågor eller önskemål som gäller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på: info@securmark.se.

3. Vilka sorters personuppgifter har vi om dig?

Vi registrerar följande uppgifter om våra kunder: Namn, adress, telefonnummer och annan kontaktinformation, personnummer, ditt användarnamn och lösenord, information om båtar och motorer som du har registrerat, vilken återförsäljare som eventuellt har registrerat båten åt dig, samt tidpunkten för båtens registrering och avregistrering. Vi kan också registrera aktiviteter och händelser förknippade med registreringen, som exempelvis anmälningar om ägarbyte, att båten försvunnit eller blivit stulen, fakturering och betalning av årsavgift, betalningshistorik, beställning och leverans av kort och skylt från oss, att du har skickat oss en förfrågan eller kommunicerat med oss på annat vis, skickat oss återkoppling, klagomål och liknande. Vi behandlar inga känsliga (särskilda kategorier) personuppgifter om våra kunder.

Om du anmäler ägarbyte eller stöld till Securmark behandlar vi de personuppgifter om dig som framgår av anmälan. I typiska fall avser detta dina kontaktuppgifter och uppgifter som framgår i köpeavtalet eller dylik dokumentation.

Källan till uppgifterna vi har om dig är normalt du själv, i samband med att du har gett oss upplysningar vid registrering på nätet eller annat vis. Upplysningarna kan även sändas in till oss från någon du har köpt/sålt en båt från/till, eller en båtförening som kräver stöldmärkning. Vi kan i övrigt komma att inhämta personuppgifter från tredje part, t.ex. kreditupplysningsföretag.

4. Ändamålet med behandlingen - vad uppgifterna används till

Vi behandlar personuppgifter om våra kunder för att kunna uppfylla samtliga aspekter av de stöldmärknings- och registreringstjänster vi erbjuder våra kunder. Genom att stöldmärka eller registrera en båt eller annan ägodel hos Securmark gör du det enklare att upptäcka stöld samt att få tillbaka dina stulna ägodelar.

Ändamålet med behandling av personuppgifter i Securmarks stöldmärkning och databas är vidare att vissa uppgifter om båtarna och deras ägare ska vara tillgängliga för andra i olika sammanhang, exempelvis i synnerhet i samband med räddningsaktioner, köp och försäljning av båt, tecknande av försäkring, registrering av båtplats hos båtföreningar och hamnar samt uppspårande av ägare, t.ex. när en båt har slitit sig eller blivit stulen, är dåligt förtöjd, sjunker eller är felplacerad, eller vid misstanke om stöld. Personuppgifter i registret behandlas för att de ska vara tillgängliga för ovannämnda ändamål. Därtill behandlas personuppgifter genom att uppgifterna delas med tredje part för kontroll av identitet av oberoende kreditupplysningsföretag.

Vidare används uppgifterna för att vår administration och drift av Securmarks databas, exempelvis för att vi ska kunna kommunicera med och följa upp ägarna och kunna fakturera. Vi kan även använda personuppgifterna för att skicka ut nyhetsbrev och annat relevant marknadsföringsmaterial.

5. Rättslig grund

Securmark behandlar inte personuppgifter om vi inte har stöd i lagen för detta. Behandlingen av personuppgifter för våra kunder grundar sig främst på att denna behandling är nödvändig för att kunna uppfylla vårt avtal med dig. Behandlingen har således rättslig grund i dataskyddsförordningens art. 6 nr. 1 b).

Om du anmäler ägarbyte eller stöld till Securmark krävs behandlingen av personuppgifter för att kunna genomföra anmälan av stölden eller ägarbytet (ett avtal enligt dataskyddsförordningens art. 6 nr. 1 b).

Behandlingen kan också ha rättslig grund i dataskyddsförordningens art. 6 nr. 1 f) (intresseavvägning). De intressen som anförs av Securmark framgår av ändamålsbeskrivningen i punkt 4 ovan.

6. Vem får tillgång till uppgifterna?

För att tillförsäkra en effektiv stöldmärkning som gör det lättare att upptäcka stöld och att återbörda ägodelar bereder vi åtkomst till stöldmärkningsdatabasen åt bland annat polisen, gränspolisen och tullväsendet, inklusive utländska parter. Detta görs för att dessa kan upptäcka brott och snabbt identifiera parter, upptäcka stöld och vem den rättmätiga ägaren är. Att dessa parter har åtkomst är en del av den preventiva effekt som uppnås med stöldmärkning från Securmark.

Särskild åtkomst till databasen över stöldmärkning och registrerade ägare ges också till bland annat auktoriserade återförsäljare, polisen, räddningstjänsten, försäkringsbolag, båttillverkare, utvalda småbåtshamnar och andra som har skäligt behov av detta i sin verksamhet.

Utöver detta begränsas åtkomsten till personuppgifterna till de personer inom Securmark som har “tjänstemässigt” behov av sådan åtkomst på grundval av de ändamål som anges under punkt 4 ovan. Securmark kan även under särskilda omständigheter då det krävs för vår verksamhet dela med oss av dessa uppgifter till våra personuppgiftsbiträden och leverantörer, inklusive våra konsulter, konsulenter, rättsliga ombud och revisorer. Åtkomst av databasen ges även till tredje part i form av kreditupplysningsföretag för kontroll av identitet.

7. Överföring till utlandet och användning av personuppgiftsbiträden

Securmark överför inte personuppgifter som är registrerade i databasen till land utanför EU/EES-området. Vi kan dock anlita leverantörer (personuppgiftsbiträden) som befinner sig i land utanför EU/EES-området som bistår oss med behandlingen av personuppgifterna i vår databas. Detta kan t.ex. bero på att delar av IT-driften eller säkerhetskopieringen av registret kan vara utkontrakterat (utlagt på entreprenad) till en extern leverantör. En översikt av Securmarks användning av personuppgiftsbiträden i samband Securmarks databas tillhandahålls på begäran.

8. Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Uppgifterna i vår databas om stöldmärkning och ägare lagras så länge du som kund har en båt registrerad hos oss. Om du inte längre har en ägodel registrerad hos oss lagras uppgifterna fortlöpande i ett historiskt arkiv som kan användas för att få information om tidigare ägare. Eventuella andra uppgifter om ägarna, som t.ex. korrespondens mellan Securmark och en båtägare, raderas när det inte längre föreligger behov av uppgifterna enligt ändamålet.

Personuppgifter som insamlats i samband med en anmälan om ägarbyte eller stöld till Securmark raderas efter 60 dagar.

9. Användning av cookies

Securmarks webbplats använder cookies (webbkakor). Läs mer.

10. Dina rättigheter

Som registrerad med vissa personuppgifter hos Securmark har du vissa rättigheter enligt lag. Du kan bland annat kräva insyn i vilka uppgifter vi behandlar om dig, och kan på vissa villkor kräva bl.a. radering eller rättning av sådana uppgifter. Andra rättigheter kan gälla krav på överföring av dessa personuppgifter till andra (dataportabilitet) eller att protestera mot eller kräva begränsning av behandlingen av personuppgifterna. Sådana krav kan framställas som anges i punkt 2 ovan. Om du har invändningar mot vår behandling av personuppgifter om dig kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.